Ontslag en de kantonrechter in 2016

De meeste werkgevers kiezen er vandaag de dag voor om de ontslagprocedure uit te voeren via de kantonrechter. Dat is op zich niet zo vreemd, want aan deze gang van zaken zijn verschillende interessante voordelen verbonden. Zo verloopt de procedure een stuk sneller dan via het UWV het geval is en daarnaast dient er geen rekening te worden gehouden met een bepaalde opzeggingstermijn, tenzij de kantonrechter daar uiteraard anders over beslist. Vanaf het jaar 2016 zal er op dit vlak één en ander veranderen. Dan is de werkgever namelijk niet langer vrij om te kiezen en worden alleen meer persoonlijke redenen tot ontslag via de kantonrechter afgehandeld.

Ontslagaanvraag via de kantonrechter 

De ontslagprocedure via de kantonrechter zal ook in en na 2016 worden uitgevoerd door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient de motivatie van de werkgever te bevatten om over te gaan tot ontslag. Een kopie van dit verzoekschrift wordt per post bezorgd aan de werknemer zodat deze over de mogelijkheid beschikt om te reageren.

Mogelijkheid tot verweer 

Het spreekt voor zich dat je als werknemer steeds de mogelijkheid blijft behouden om verweer aan te tekenen tegen het nakende ontslag. Indien je van mening bent dat de werkgever de feiten uit hun context haalt, dan is het mogelijk om jouw eigen versie op te dragen. Uiteindelijk is het aan de kantonrechter zelf om te bepalen hoe een mogelijke ontslagregeling wordt uitgewerkt. Deze beslissing wordt pas genomen nadat beide partijen zijn uitgenodigd om op een zitting te verschijnen waar het dossier in detail zal worden besproken en waar beide partijen wederom de mogelijkheid zullen hebben om hun zaak te verdedigen.

Toegekend krijgen van een ontslagvergoeding 

In een verweer dien je altijd rekening te houden met het aanvragen van een ontslag- of schadevergoeding. De hoogte van de vergoeding moet verdedigbaar zijn bij de kantonrechter. Hou er rekening mee dat dit een cruciaal onderdeel is van jouw ontslag. Indien je het verweer niet aanvoert op de zitting, dan kan dat grote gevolgen hebben voor jouw WW-uitkering. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt steevast gebaseerd aan de hand van verschillende factoren, namelijk de lengte van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer in kwestie en de persoonlijke omstandigheden waaronder ook de potentiële slaagkansen van de persoon in kwestie op de arbeidsmarkt. Op basis van al deze informatie zal dan uiteindelijk worden bepaald in welke mate de ontslagvergoeding zal worden uitgekeerd.